Pixwox joyuri__izoneBài viết

IZ*ONE YURI | 조유리 FANPAGE

@joyuri__izone
Bài viết
1,144
Lưu hàng loạt
Tất cả
Chọn
Bắt đầu (0)
Hủy
cutie baby🥺
2,027 2
1 ngày trước
i am not okay with bangless yuri 😭
5,943 19
9 ngày trước
dispatch update
2,857 6
9 ngày trước
😍😍
2,930 6
11 ngày trước
디스패치 현장포토 #조유리
3,405 7
14 ngày trước
d-icon
2,790 5
14 ngày trước
look at her omg 😄
2,447 19
20 ngày trước
she is so adorable😍
3,378 7
20 ngày trước
soft baby😭
2,693 5
26 ngày trước