8 tháng trước
7.6m
61.5k
Can you pro dance like lisa . This msg for haters
1 ngày trước
1 ngày trước
I am Indian blink💗💗
1 ngày trước
I love you so much Lisa you deserve anything you deserve it
17 giờ trước
💗💗💗💗💗💗❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍
17 giờ trước
Lisa just killed it!!
15 giờ trước
🌁🤑🫰🏻🫦👄👅💋💄🦵🏿🦶🏻🦶🏻
10 giờ trước
❤️❤️❤️❤️❤️❤️💗💗💗😍😍i love you Lisa I you fan I'm mongolia
10 giờ trước
Вам должно плевать на её личную жизнь. Она не маленькая девочка, ей 27 лет
2 giờ trước