Hashtag: powerofsound

9291 Posts

Top posts

Current read 🤓 #soundhealing
180
19
2 years ago
در تاریکی بی آغاز و پایان دری در روشنی انتظارم رویید. خودم را در پس در تنها نهادم و به درون رفتم: اتاقی بی‌روزن تهی نگاهم را پر کرد. سایه‌ای در من فرود آمد و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد. پس من کجا بودم؟ شاید زندگی‌ام در جای گمشده‌ای نوسان داشت و من انعکاسی بودم که بیخودانه همه خلوت‌ها را بهم می‌زد در پایان همه رویاها در سایه بهتی فرو می‌رفت. من در پس در تنها مانده بودم. همیشه خودم را در پس یک در تنها دیده‌ام. گویی وجودم در پای این در جا مانده بود، در گنگی آن ریشه داشت. آیا زندگی‌ام صدایی بی پاسخ نبود؟ در اتاق بی‌روزن انعکاسی سرگردان بود و من در تاریکی خوابم برده بود. در ته خوابم خودم را پیدا کردم و این هشیاری خلوت خوابم را آلود. آیا این هشیاری خطای تازه من بود؟ در تاریکی بی آغاز و پایان فکری در پس در تنها مانده بودم. پس من کجا بودم؟ حس کردم جایی به بیداری می‌رسم. همه وجودم را در روشنی این بیداری تماشا کردم: آیا من سایه گمشده خطایی نبودم؟ در اتاق بی روزن انعکاسی نوسان داشت. پس من کجا بودم؟ در تاریکی بی آغاز و پایان بهتی در پس در تنها مانده بودم. . . . . #ehsanepal #sohrabsepehri #shadowhunters #shade #ombrenails #om #soundhealing #soundhealingtherapy #soundhealingbowls #sound #soundeffects #powerofsound #healingpowerofmusic #healingpowerofsound #singingbowls #singingbowl #singingbowltherapy #singingbowlhealing #singingbowlmeditation #gong #gongbath #gongbaths #gongbathmeditation #gongbathsession #gongbathsoundsanctuary #tibet #tibetiangong
149
2
1 year ago
Don’t let someone else define your happiness and self worth.. currently pouring into my own cup. Don’t let someone dim your light and tell you you’re too much. I want enthusiasm and light and love 🧡 share your story because you never know how it’s going to help someone else out. Whatever darkness you may be going through may make you feel embarrassed or shameful that again you let yourself be treated poorly, be a victim again. It’s okay. Growth 🧡 I also am finding that sharing my story holds me more accountable to not look back. Only forward ✨✨✨ love and light
240
14
1 year ago
Singing and playing at @agapezoe_festival some weekends ago was such a pleasure 💫 I treasure this experience in my heart.⁣ ⁣ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮⁣ ⁣ When you let go of the resistance and surrender to life, it will take you to unexpected places, almost guiding you by the hand.⁣ ⁣ Not always through the most enjoyable paths, but through a road full of lessons to learn 🪐⁣ ⁣ I am grateful to life.⁣ ⁣ I am thankful for every step, for every turn, for every rock and every flower.⁣ ⁣ I am at peace with being with what is 🍂⁣ ⁣ Thank you @nicci_lauda for this beautiful picture 🤍 #agapezoefestival #agapezoe #mindful #spiritual #spiritualawakening #spiritualfestival #feminineenergy #divinefeminine #presentmoment #soundhealing #nadayoga #soundmeditation #powerofsound #awakening #mantra #mantrachanting #medicinesongs
116
6
1 year ago
✨Join me October 23 for a journey towards equilibrium through the power of frequency and vibration. The medicine of "bathing" in sound is used to restore homeostasis and bring the body into balance and harmony by entrainment. Using the combination of different vibrations - the shruti box, voice, Tibetan sound bowls, tingcha, crystal bowl, crystal singing triangle, chimes, and drumming, this journey can act as a form of meditation which can shift the brain state and stimulate deep healing and miracles. There will also be the opportunity to enjoy the magic of the Tibetan bowl vibrations directly on the body for a unique heart opening experience. I’m excited to share a new set of full body tuned pipes which create the special interval in music and sound therapies called the Perfect Fifth, tuned to C256 Hz and G 384 Hz based on the Pythagorean scale. Hope to see you there! 🧬〰️🕉 7:30 - 9:00pm // Cost to attend is $33 (see link in bio for ticket purchase) // Bring a yoga mat, blanket, and wear comfortable clothing // There will be an alter for those who would like to bring an item to charge // DM for questions *Complimentary dark chocolate and bottled water will be provided afterwards for grounding and refreshing *Space is limited *If you are attending and have a heart condition please let me know beforehand #soundhealing #frequencyhealing #coloradosoundhealer #coloradosoundhealing #soundbath #coloradosoundbath #soundbathmeditation #denversoundbath #denversoundhealing #tibetansoundbowls #tingcha #crystalsingingpyramid #powerofsound #wearevibration #houseofahava
108
15
1 year ago
♪ ☽ Using Sound as Medicine involves a meditative aspect of focus and deep listening. ☽ It is a mind-body technique, a medicine for your mind as well as for your body. I recommend this book if you are interested in the subject. It explores both the scientific aspects of how vibrations affect the body as well as the holistic approach of the spiritual and emotional influences of sound. At the studio I’m also offering both virtual and in-person 1:1 classes on sound therapy applications and the practice of sound meditation. All links at bio @mindbodymusiccenter . . . #mindbodymusiccenter #mindbodymusic #mindbodymedicine #soundmedicine #soundtherapy #musictherapy #powerofsound
172
17
8 months ago

Recent posts

Woohoo! ⚡️⚡️⚡️The energies are speeding up so much, don’t know how much more intense it can get, but apparently it can and it will! Looking forward to holding space tonight for our online gathering! It’s full on, we are embodying the energies of the New Humans each day a little more!💜💛💜⚡️Join us tonight to receive the healing energies & connect to the Full Moon in Aries or get the replay ✨😘 🧿 Full Moon Circle & Arcturian Healing Energies, Wednesday October 20th, 19h-20h30, in French, on Zoom 🌟each participant will receive an mp3 of the session✨registration by email or Dm, registrations close at 18h✨💛 Crystal grid by💜 @mirrorforthemoon • • • Woohoo ! ⚡️⚡️⚡️Les énergies s'accélèrent tellement, je ne sais pas comment cela peut devenir plus intense, mais apparemment c’est possible et ça arrive! J'ai hâte de créer notre espace de guérison ce soir pour notre cercle en ligne ! Nous sommes à fond, nous incarnons les énergies des Nouveaux Humains chaque jour un peu plus!💜💛💜⚡️Rejoignez-nous ce soir pour recevoir les énergies de guérison & vous connecter à la Pleine Lune en Bélier ou recevez le replay ✨😘 🧿Soin de Pleine Lune & Énergies de guérison Arcturiennes, mercredi 20 octobre, 19h-20h30, en français, via Zoom 🌟chaque participant recevra un mp3 de la séance✨inscription par email ou Dm, inscriptions ferment à 18h✨💛 Grille cristalline de💜 @mirrorforthemoon
6
2
10 minutes ago
This planetary gong you see when you come to one of my sessions has a story. It’s the story of Nibiru, who some believe is a “hypothetical” planet. That in itself gives some insight into the power of said gong. How much trust can you place on the invisible. Intuition…invisible. Gut feelings…invisible. A hunch…invisible. Butterflies in the stomach…invisible. Instincts…invisible. WiFi…invisible. Then there’s angels, souls that have crossed over, God, spirits of the animal + plant kingdoms, the vibe you pick up from another when you’re in their presense which helps you determine whether they’re somebody you want associate with or not….for most people, all of these examples are invisible too. No matter how proof based your mindset can get, chances are that you believe in the existance of at least one of the things at least some of the time. Chucked wifi in there for the hardcore non-believers to be sure 😜 One of my missions in life, which is reflected in all Rhythm Infused represents is to create the space for people to learn how to trust their intuition more than anything else on the planet. I believe when more of us are able to receive, trust + act on our intution, the micro decisions made from that level of awareness result in more harmony within, more harmony with others and more harmony across the globe as this energy infiltrates into everything that we do. How we nurture our relationships, how we raise our children, how we circulate our dollars and it goes on and on. Nibiru represents a mid point. When I think about that in terms of our bodies, she takes us to our centre, the heart. From my heart to yours, all I want is for more people feel safe to reside here 💚 When we get caught up in all that gets us out of harmony…past or present hurts, illness, stress + anxiety, my wish is that we can return back to a place of balance quicker and easier every time. My desire is that we can all live in the heart space, living out our unique soul truths more often than not. The wellbeing of our mind + body depends on it. I have something special coming up that will be using the power of Nibiru in all her glory alongside me, obviously 🙃 Landing soon…HARMONIZE ♾
19
2
4 hours ago
✨ Do you have a Daily Practice? ✨ Especially at the beginning of a program, you are most likely feeling excited, energized, ready to dive right in. However, after the first couple of weeks, things may begin to shift. ✨ Especially as you are invited to stretch and grow outside of your comfort zone, your protective personality may step in to try to keep you “safe.” Suddenly, you may find yourself in self-judgement, feeling overwhelmed, or tired. These are patterns of self-sabotage that you GET to breakthrough! ✨ It's normal for these feelings to come up, and they do not have to take you off track. Be kind to yourself. If and when you feel these patterns coming up, bring loving awareness to them, let them go, and then recommit to your path ASAP! ✨ Committing to a daily practice is a touchstone of the TSHA experience. Students learn a wide variety of meditation and energy practices and are encouraged to make these practices a part of their daily routine to support their learning, transformation, healing, and vision. ✨ If you are interested in exploring the sacred art of sound and energy healing, click the link in our bio to learn more and apply for our next cohort! ✨💗✨ #thesoundhealersacademy #soundbath #thecoppervessel
44
3
17 hours ago
What a beautiful stage where we could share today the power of mantras 💛 We played at an international corporate event in Berlin, for the first time with our dear guest musician Krishna Bhakti Das and his son Ben. What a big city adventure on this mantra journey! We will be back in Berlin in December for a public concert! This one was private 🙏 #mantra #concert #kirtan #powerofsound #berlin #silentgreenkulturquartier #akashaalchemyofsound #chanting
40
4
17 hours ago
Meet our partners who help us to deliver premium audio experience to our clients.. Find out more at www.lightomated.com or get in touch with our experts today at +91 73034 35333 . . #lightomated #bose #proaudiosolutions #partnership #powerofsound # premiumaudio#systemintegrators #audiovisualsolutions #ourprestigiouspartners
2
0
1 day ago